• adil_shaikh_7 30w

    Kisi ki “tahajjud” bhi kaam nai aati aur kisi ki “qaza” bhi qubool ho jaati hai.

    Sab niyat ki baat hai.
    ©adil_shaikh_7