• prajuchettri1 9w    K tapai haru bore hunu hudai cha

    MO pni bore hudai chu...

    Lu tha comment MA dance garara janu hola
    MO tali bajauchu    ..........praju......