• _aeraf_ 11w

    Agar tumhe jism hi chaiye tha toh pehle bata dete yuh dil ko bich me lane ke kya zarurat thi

    ©_aeraf_