• theh0402 9w

    Name

    Biktaa h buss logo k name yaha
    Tu krr mehbat, la apne waqt ko
    Phir tu bhi bikega iss bhirr m croreoo k bhwaa m