• jayshr 6w

    Four Lines For Army Man

    Pata nahi hota kab ghar aayenge
    Pata nahi hota kab ghar aayenge
    Zinda bhi aayenge ya mare murde aayenge
    Parivar valo ke pass ja bhi payenge ya mil na payenge