• jesusneverfails 5w

    நீங்கள் மற்றவர்களைத் தீர்க்கிற தீர்ப்பின்படியே நீங்களும் தீர்க்கப்படுவீர்கள்; நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு அளக்கிற அளவின்படியே உங்களுக்கும் அளக்கப்படும்.
    மத்தேயு 7:2

    For with what judgment you judge, you will be judged; and with the measure you use, it will be measured back to you.
    Matthew 7:2