• kateel 6w

    Isq kiya hai to tabahee se na dar
    Tabaah ho hi gaya hai to jam ke isq kar