• vivaciouss86 10w

  Balling

  Take me out to a ball game
  Take me out to a pens game
  Take me out to a Steelers game
  Take me out to a Volleyball game
  Take me out to a base ball game
  Take me out to a soft ball game
  Take me out to a wrestling match
  Take me out to a soccer game

  Take me to dinner
  Take me to the movies
  Take me to the dog park
  Take me to the library
  Take me to an amusement park
  Take me to the fair
  Take me to a musical
  Take me to a holiday event
  Take me to a wing night out
  Take me to a pet clinic
  Take me to the store
  Take me to jail
  Take me to Neverland

  Take me somewhere
  ©vivaciouss86