• royal24brar_ 5w

    Seeart da ghuman ni karida

    Shakla dekh ke pyar ni karidaa

    Rooha ale pyar gallan de rehgye ha

    Pyar da kade vapaar ni karidaa