• mfsmile 10w

  Padipote pagilipoye
  Phone ke ento viluva
  Estunam
  Alantidi jeevitantam
  Manato vunde bandhalaku
  Enkenta viluva evali
  China china karanalato
  Bandalanu duram cheskokandi
  ┬ękushi_far