• arth666 10w

    #ziNdAgi jAb mAyOos hOti hAiN
    tAbHi mEhsOoS hOti hAiN,#
    ©arth666