• sid_d_curse 6w

    Jinka hmse mnn bhar jata hai na,,
    Unka baat krne ka tarika bhi badal jaata hai.

    $!d