• azamseraj 6w

    Khayal jiska tha mujhe,Khayal me mila mujhe
    Sawal ka jawab bhi, sawal me mila mujhe,
    Hum unko apne amal ka hisaab kya dete,
    Sawaal saare ghalat the jawab kya dete..