• kishore_ryan 26w

  TERE BIN

  Tere biN diL mantA naHi
  tEri baAteiN kaRtA yaHi,
  TerE Bin diL LagtA nahi
  teRi yaAdOin mE reHtA kAhi,
  TeRe biN diL saMajhTa nAhi
  kiSi Ki Bhi baaTeiN naYi,
  TeRE biN diL kEhtA naHi
  kuCh bHi GaLat yA saHi,
  TerE biN diL suNtA nahi
  mEri khUd ki baAtEin kaHi,
  Tere biN diL dhArakHta naHi
  DharkHaNE bHi hai ruThi hui,
  TeRe biN diL RehtA naHi
  jAHa tU, yE hai gUm vahi.

  ┬ękishore_ryan