• som___ 5w

    Awakat char chawani saman.
    Par akad saat samundar aar par.
    ©_me_som_