• thakare_patil 9w

    अबोल प्रेम

    चोरुन बघतांना मी तुला खुप वेळा पाहल, मलाही तुला हेच सांगायच आहे की माझही मन तुझ्यावर जडलय
    ©thakare_patil