• wasiim 6w

    Sharabi wasim

    Itna kuy gira main,ay maray dil
    Jis ki taraf ank utha kar dekhta b nahi thaw,aj peena ko man kar rha hay.
    ©wasimh