• sachintanu 6w

    Shabd

    Shabd bahut hain mere paas,
    Bas sukoon nahi hain unhe kehne ke liye
    ©sachintanu