• saqlan_mushtaq 6w

  Kashmiri version

  Diles chem dubraye gasan shyad chum suh yaad pavan
  Rodh jedh chi pavan khber moun suh yaar khz chu na yewan
  Bh chus ses wonh teh pahraan
  Bus ak leth yena suh mounh yaar
  Temes osuh neh kh kar wednov nes bh zar zar
  Tenh path chum nh acho kormuth aram
  Jamen deh novnes bh chakh
  Wedan chus beh zarh zarh
  Nedreh zulh teh chem neh wen yewan
  Yenh chu chelth goyum mounh yaar
  Kohnez menz chus shrohpo muth
  Tenh chus zaylomuth
  Bus chum ak tamana yena chu wapas
  Yous yaar chalth osum goumuth.


  ©saqlan_mushtaq