• lilly_minute 10w

  Love to watch these Chinese Dramas

  Feng Leng❤Chai Xioqi = My Girl friend is an Alien.
  Xiao Nai❤ Bei Weiwei = Love020.
  Bo Nai❤Lilingqi = Sweet Dreams.
  Ning❤Dingding = Love is Deep.
  Long Feiyi❤Han Yunxi = Legend of Yunxi.
  Shan Junhao❤Ye Qinyu = Forget you, remember Love.
  Gu Wei Yi❤ Si Tu Mo = Put Your Head on My Shoulder.
  Qi Xun❤ Feng Shuang Shuang = Flipped.

  © lilly_minute