• skhuda 5w

    Papa

    Papa ki doulat nahi saaya he kafi hota hain
    ©hudask