• lakshith 5w

    Dhanyavaad

    Jise jana hoga vo tumhe bina batae bhi chala jaega.. :)

    Dhanyavaad uska kro jo tumhe bata kar jaa raha hai

    Tumhaari zindagi se