• srrashmi 23w

  ଓଲିଉଡିଆ ଗୀତ

  ମୁଁ ଆଜ୍ କଲ୍ ଲେଖୁଛି ଗଜଲ୍
  କିସକୀ କାତିଲ୍ ନଜର କରିଛି କମାଲ୍
  କାଲି କାଲି ଆଙ୍ଖେ କରିଛି ମତେ କିମିଆ
  ପ୍ୟାରରେ ପଡି ରଙ୍ଗୀନ ଲାଗୁଛି ୟେ ଦୁନିଆ
  ଇଷ୍କରେ ଦିବାନା ହେଇ ମାରୁଛି ମୁଁ ଫିରକି
  ମୋ ଲେଖା ଦେଖି ଆସୁଛି ସଭିଙ୍କୁ ପ୍ୟାର ବାଲା ହିଚକି
  ରାସ୍ତା ଘାଟରେ ଟୋକା ମାନେ ହେଲେଣି ନିକମା
  ବୁଲିବୁଲି ଖାଲି ମାଗୁଛନ୍ତି ରକେଟ ମାର୍କା ଚୁମା
  ©srrashmi