• ions_chan 26w

    She was an angel seeking chaos

    He was a demon seeking peace
    ©ions_chan