• unknown_9 10w

    રોજ કહેવા છતાં પણ જો એ તમારી લાગણીઓને કે તમને સમજવાનું ઇન્કાર કરે તો તે જ દિવસથી આપણે એમને ફરીથી કોઈ પણ જાતની ફરિયાદ ન જ કરવી જોઇએ.
    ©unknown_