• sabrina1 5w

  IAF

  Chai ki kimat F-16 mar kar ada ki hai.
  Atal rahi hai hamesha jab bhi dushman ne gustakhi ki hai.
  Sawar asman p par dil jamen p kurban hai.
  Inke khauf se aj bhi kapta Imran hai.
  Saboot ki jarorat nhi dushman ka khauf sab bayan karta hai.
  Use kya saboot mangna jo desh k liae khushi se marta hai.