• gaur44 69w

    Tere jane ka gum ni tha.
    Tera kisi aur ke sath jana hame wajib nahi lga

    (MG)