• aakki3199 23w

    छु ना सकूं "आसमान" ....तो ना सही ....

    हर एक के "दिलो" को छु जाऊ..बस इतनी सी* *"तमन्ना" है !!!