• kunaldongare 9w

    नाव भलेही छोटा आहे
    पण नवामागचा इतिहास खुप मोठा आहे

    आज नाही उदयाला मारायचं
    मग कशाला मागं सरायच

    ©kunaldongare