• tushargoenka 5w

    DARR

    Darr sabko lagta hai
    But aage wahi badhta hai,
    Joh iss darr se ladhta hai.
    ┬ętushargoenka