• rittujoshi 31w

    Shut Up

    ©rittujoshi
    Shut up mind ! I am not going to listen anymore, all the crap you say to defend him