• umakarwa 6w

    Ruth jate ho tum jab tumhe tumhara chaha nahi milta
    Ruth jate ho tum jab tumhe tumhara chaha nahi milta
    Kabhi socha hai k kya wajah hoge maa k pas k uska chehara kabhi udas nahi rehta

    ©umakarwa