• zaasha1819 31w

    Pyaar hai Kya Kuch Aur

    Kya pyaar ek baar hota hai, syad do baar bhi
    Par
    Bar bar Ho Aur har logo Se Toh isse pyaar ko Kya kahoge.