• sanjweli 34w

    'चौरंग 'माझ्या शिवबाचा कायदा
    फक्त त्याची अंमलबजावणी करा
    घडतील का मग रोज अशा घटना
    बळावेल का मग सांगा वासनांधाची वासना .