• true__words 10w

    Chalta rahta hai kuch tej aajkl
    Mano waqt ko kahi jane ki jaldi hai.
    ┬ętrue__words