• dieaddicted 23w

  ଅତୀତର ଝରକାରୁ
  ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ ପ୍ରତିବିମ୍ବ,
  ଏକ ବିଷାଦମୟ କୁହେଳିକା ର।
  ବିକ୍ଷିପ୍ତ, ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ସ୍ତୁପ
  ଅସରନ୍ତି ଭଙ୍ଗାସ୍ୱପ୍ନ ର।
  ଅଭିଶପ୍ତ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ
  ଦେଖିଥିବା ସ୍ବପ୍ନ ପାଇଁ
  ଆଜି ଛାତିଏ ଅବଶୋଷ।
  ହୃଦୟରେ ବିକ୍ଷୋଭ,
  ପ୍ରତିବାଦ ର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ
  କେବଳ ଅଛି ଏକ ଦୀର୍ଘଶ୍ଵାସ।

  ©dieaddicted