• avishamaik 10w

    A v i s h a
    @____avisha


    Hamai ehmiyat tak nhii diye gayi
    Aur hum jaan bhe dai rahai thai....