• shivam_sid 5w

    Har bat labzo se nahi kahi jati
    Kash use ankhe padne ka hunar
    Bhi aata    ┬ęshiv__kannu__