• niyaz_n 10w

    Izzat

    Aurat ki izzat karna Izzat daar mard ki nishani hai
    @niyaz