• nyangelosiba 5w

  By Sisipho Galadla
  (MGIFTANA2.0)

  Made for Mr Brooks of Cape Masters Music Production

  Read More

  Umbongo ongenasihloko

  Kuhlangan'imizwa nemicabango leNkondlo yavele yazphumela, kwajul'iintliziyo unlike wavele wayidedela ngyaqagela nawe uzoyithakazela. . .

  Yintoni lena kufuneka ndiyicacisile ingacacanga,
  Le kufuneka ndichumise ingavakalanga,
  ndiyibonde ndiyinonge ndiy'zamise ukuba ayicolekanga
  Ndiyichube ndixelis'icaca ndichubel'abantwana ukuze bacal'ukutya uba abatyanga

  Izilingo zininzi zikubuz'imvelaphi ngobunono, "uvelaphi nathi siye"
  Apha kusemhlabeni akulolizwe lankenenkene
  Ubomi
  Watsho nomntaka Nqontsonqa ukuba akukhonto ifele-fele koko ukuze kubebhetele kumele sizikhwebule k'lamarhexe
  Kuba bokuphathel'isqebheyi uba awujonganga rhoxa watsha!

  Apha kusehlabathini, konk'esikucingayo sekungcono sikuthethel'ekhusini
  Ngoba kaloku inqweme lwenkawu liyajik'esiswini
  Siziphose kookrebe sithi maxhalanga ndidleni koko sizityeshise kooNdinga sithebeni kobubumenemene
  Qamata wokhokho sibiza kuwe

  Asisakhonzi ngakukholwa sanelis'isazela,
  Apho kuthandanwa xa kuSlerh nje ngendlel'ophephela
  Asifundinto nakwesosibhalo kuloomaphephana
  Into esiyaziyo kukubukulana nokumonelana
  Kodwa sizibiza ngamakholwa

  Ngapha ngamayeza nokhohlel'esingeni abantlanga ngeentlanga
  Betheth'ulwimi etywaleni ityhefu engenachiza, thyini thiza!
  Ingaba nonke nikhonza loThixo uphilayo kusinina
  I'm talking Ministries, Worshippers, or the old Roman and Methodist
  Not to mention the buddha and the Islam to name a few atleast
  How I wish, that you could answer a single question for me if the she fits
  Is there really a living God? With all this fraud, the corruption and the privileges that come with having a better complection never mind the competition. I think its
  time we took action
  Question?

  With all these phobias we encounter, what do we fear too much
  With all the bad that we've witnessed, why do we hate so much
  When I started writing this I didn't wanna write so much
  Coz when you say the truths they say you talk too much. Am out. . .