• shristosingh 23w

    Still......

    I got a "Nobita ".. But
    Unfortunately
    I not his "shizuka"....♥:-):^)