• _mrun_ 4w

    Ektya padlelya manachya kinaryavar tuz paul ekda takun bagh..
    Tuzya athvanini bharlay man thod aat vakun bagh..
    Ayushybharasathi sathavlay prem onjalit..
    Ekda ti onjal tuzya hatani ughdun bagh
    ©_mrun_