• hitanshijain 9w

  Suraj roshni dena nahi bhulta,
  Suraj roshni dena nahi bhulta.
  Tv entertainment karna nahi bhulta,
  Tv entertainment karna nahi bhulta.
  Vaise hi
  Teri meri dosti koi khata karna nahi bhulti.