• madhubhavimani 10w

    Hakiakth

    Zarurth hone par ham apne apko ko bhi badal denge
    Sirf unkeliye jo kudko hamare liye badla
    ©madhubhavimani